Living Labs om adoptie en draagvlak te vergroten

Als business analist of business consultant binnen management consultancy zien wij het cruciale belang van adoptie en draagvlak van de eindgebruikers binnen elke IT-implementatie. Zonder voldoende betrokkenheid en motivatie van medewerkers, lopen zelfs de beste technologische oplossingen het risico om te falen. Maar waarom is dit zo’n uitdaging en wat kunnen organisaties doen om adoptie en draagvlak te vergroten?

Het adoptatievraagstuk

Onderzoek toont aan dat weerstand tegen verandering één van de grootste obstakels is bij IT-implementaties. Medewerkers kunnen nieuwe systemen als bedreigend of overbodig ervaren, vooral wanneer ze het gevoel hebben dat er geen rekening wordt gehouden met hun behoeften en expertise. Daarnaast kunnen technische problemen, gebrek aan training en onduidelijke communicatie bijdragen aan een negatieve houding ten opzichte van nieuwe technologie.

De gevolgen van lage adoptie

Wanneer eindgebruikers een nieuw systeem niet omarmen, kan dit leiden tot verschillende problemen:

 • Verminderde productiviteit en efficiëntie
 • Hogere kosten door de noodzaak voor extra training en support
 • Lagere datakwaliteit en -integriteit door inconsistent gebruik
 • Gefrustreerde medewerkers en een negatieve impact op de werksfeer
 • Een lager rendement op investering voor de organisatie

Living Labs als oplossing

Gelukkig is er een bewezen methode om adoptie en draagvlak te vergroten: Living Labs. Dit zijn interactieve sessies waarin eindgebruikers zelf ervaren hoe een nieuw systeem hun werk kan ondersteunen. In een veilige testomgeving, los van de beperkingen van de live werkomgeving, werken medewerkers met op maat gemaakte configuraties die aansluiten bij hun specifieke rollen en taken.

Hoe Living Labs werken

Tijdens Living Lab sessies krijgen eindgebruikers de kans om het nieuwe systeem te verkennen en feedback te geven onder begeleiding van ervaren IT-specialisten en change management experts. Door medewerkers vroeg te betrekken en hun input serieus te nemen, creëert men een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Bovendien genereert dit waardevolle inzichten die gebruikt kunnen worden om het systeem beter af te stemmen op de behoeften van de organisatie.

De voordelen van Living Labs

Organisaties die Living Labs inzetten rapporteren verschillende voordelen, waaronder:

 • Verhoogde motivatie en draagvlak onder eindgebruikers
 • Verbeterde afstemming tussen technologie en bedrijfsprocessen
 • Hogere adoptie en effectiever gebruik van het nieuwe systeem
 • Minder weerstand en een positievere houding ten opzichte van verandering
 • Een sterker gevoel van samenwerking en gedeeld eigenaarschap

Adoptie en draagvlak vergroten

In het tijdperk van digitale transformatie zijn adoptie en draagvlak de sleutels tot succes. Door eindgebruikers centraal te stellen en hen actief te betrekken via Living Labs, kunnen organisaties de kans op een succesvolle IT-implementatie aanzienlijk vergroten. Wilt u meer weten over hoe Living Labs uw organisatie kunnen helpen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Wat zijn de verschillen tussen business analyse en business consultancy?

Bij de serviceline Management Consultancy van Etesian IT Consulting hebben wij ervaren business analisten en business consultants in dienst. Deze professionals kunnen jou als manager van de IT-afdeling ondersteunen en adviseren bij het maken van de juiste keuzes op organisatorisch- en ICT-gebied en de vertaalslag maken van de behoeften naar het inrichten van de informatievoorziening (geautomatiseerde processen, datawarehouses, IT-systemen, enz…). In de praktijk zie je vaak dat de benaming voor de functies business analyse en business consultancy door elkaar worden gebruikt, alsof het één en dezelfde functie is. Er zit zeker overlap in beide functies. Toch hebben ze hun eigen verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden. Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen business analyse en business consultancy? Wij het leggen het graag uit!

Etesian is een IT-consultancy bedrijf, daarom beperken we ons in deze blog op de analyse en consultancy rollen die IT-gerelateerd zijn. De taken en verantwoordelijkheden van een business analist en een business consultant kennen veel overeenkomsten in het werk dat zij uitvoeren. Er zijn zeker duidelijke verschillen tussen beide functies te onderkennen. Grofweg kunnen we stellen dat het zwaartepunt van een consultant ligt op het adviseren van organisaties bij bedrijfskundige en IT-vraagstukken. Een analist heeft de focus op het analyseren van behoeften, wensen en eisen, die voortkomen uit de beantwoording van deze vraagstukken, en het vertalen daarvan naar oplossingen in de informatievoorziening.

De business analist

Een business analist is primair verantwoordelijk voor het analyseren van bedrijfsprocessen, informatievoorziening en behoeften, wensen en eisen uit de organisatie. Hij onderzoekt zowel de huidige situatie als de gewenste toekomstige situatie. Om dit als analist voor elkaar te krijgen, dien je het speelveld van de business te begrijpen. Wat is de achterliggende reden van een verandering? Waarom wil de organisatie veranderen? Wie zijn je stakeholders? Welke stakeholders zijn de beslissers en wie hebben de (business) kennis over het vraagstuk? Middels onderzoek van beschreven informatie, interviews en workshops zal de analist de benodigde kennis op moeten doen om het vraagstuk helder krijgen en deze te kunnen formuleren in woord en beeld. Tevens geeft de analist zijn mening en advies over de verschillende mogelijke oplossingen voor de behoeften, wensen en eisen van de business ten aanzien van de te ontwikkelen informatievoorziening. Hij kijkt kritisch naar de organisatie strategie en bedrijfsprocessen, zodat de toekomstige informatievoorziening daarop aan kan sluiten en identificeert mogelijke verbeteringen en verbetervoorstellen die de organisatie kunnen helpen in hun vooruitgang. Het signaleren van risico’s en knelpunten en adviseren hierin, horen daarbij. Wellicht ten overvloede, alle stakeholders worden uiteraard hierbij betrokken.

verschillen tussen business analyse en business consultancy

De business consultant

Een business consultant is primair verantwoordelijk voor het analyseren en adviseren van het management over de businessplannen, interne en externe factoren, bedrijfsprocessen en -doelstellingen, de strategie rondom de informatievoorziening en de bijbehorende bedrijfsbehoeften. Hij houdt zich bezig met de vraag: Welke innovatieve oplossingen zijn er mogelijk voor de uitdagingen van de organisatie? Dit houdt eveneens in het onderzoeken en herkennen van trends en ontwikkelingen in IT, de kansen en bedreigingen die daarbij horen en advies en richting geven over de informatievoorziening. Ook de consultant zal zijn onderzoek moeten baseren op beschreven informatie, interviews en workshops met stakeholders, veelal op managementniveau.

De verschillen tussen business analyse en business consultancy

 • Onze business analisten helpen onze klant bij het vormgeven van de informatievoorziening.
 • Onze business consultants helpen onze klanten bij het maken van de juiste keuzes voor de informatievoorziening.

Meer waarde creëren met Scrum Teams? Ga experimenteren!

Werk je met Scrum teams? Dan hoef je vantevoren niet precies te weten waar je naartoe gaat. Tot welk tussenproduct je moet komen. Wat je wel moet doen? Zoveel mogelijk feedback verzamelen door te experimenteren en die gebruiken in je volgende stap.

Scrum teams en Empowered teams

Scrum start met ‘empowered teams’ – teams die in staat gesteld worden om hun verantwoordelijkheden te nemen binnen het totale proces en die in korte feedbackcycli op iteratieve wijze werken aan complex werk.

Aan de start van complex werk is nog lang niet alles duidelijk. Veel details liggen nog buiten het zichtveld van het team en moeten onderzocht worden door hypotheses te stellen, deze te testen en op basis van de uitkomsten en nieuwe inzichten het plan bij te stellen daar waar nodig. Met iedere cyclus wordt meer duidelijk en verdwijnt de mist aan de horizon steeds meer.

Projecten als experimenten

Naarmate het werk in complexiteit groeit, wordt de hoeveelheid informatie welke op voorhand bekend is kleiner. Plannen op voorhand kan voor complex werk nooit alle onduidelijkheid wegnemen. Scrum Teams hoeven het perfecte idee niet de eerste keer te vinden. In plaats daarvan zouden Scrum Teams juist aangemoedigd moeten worden om alles als een experiment te zien en snel te itereren in korte bouw/meet/leercycli.

Strategische doelen

De mogelijkheid om te innoveren, te zorgen dat het werk wat gedaan wordt aan een product of dienst ook echt waarde toegevoegd voor de klant/eindgebruiker, geeft ruimte om te werken naar strategische doelen. Door te experimenteren kan de huidige staat van een product of dienst in korte cycli worden onderzocht en kan er toegewerkt worden naar de strategische doelen. Korte cycli geven sneller data en eerder de mogelijkheid om bij te sturen waar nodig.

Testen met de klant/eindgebruiker in het achterhoofd

Het kennen van klanten en eindgebruikers is een belangrijk onderdeel van het juiste product of de juiste dienst ontwikkelen.

 • Wie zijn onze klanten/eindgebruikers?
 • Welke problemen proberen wij voor onze klanten/eindgebruikers op te lossen?
 • Wat hebben zij eigenlijk nodig?
 • Wat voor impact kan ons product hebben?

Het zijn allemaal vragen die belangrijk zijn om tijdens de ontwikkeling helder te hebben, maar ook zeker mee te nemen in het experimenteren. Het Scrum Team is enthousiast over een nieuw te ontwikkelen feature welke meerdere sprints zal kosten om te bouwen, maar zit de klant/eindgebruiker ook te wachten op die feature? Wat lost het voor hen op?

Resultaat van experimenteren

Het resultaat van een experiment is wat het effect (de toegevoegde waarde) ervan is voor de klant/eindgebruiker. Wat er geproduceerd wordt is het resultaat van activiteiten zoals het aantal features, bug fixes, story points etc. Het resultaat kan gemeten worden in conversie, omzet, klanttevredenheid, gebruik van product door de eindgebruiker. De uitkomst van experimenten zou gericht moeten zijn op het (maatschappelijke) resultaat en niet op wat er geproduceerd wordt.

Meten van waarde

Resultaten, experimenteren en werken naar strategische doelen is niet mogelijk zonder te meten. Door te meten wordt inzichtelijk gemaakt welke waarde daadwerkelijk geleverd wordt. Scrum.org’s Evidence-Based Management is een framework welke Scrum ondersteunt door de mogelijkheid te bieden om waarde te meten in zogenaamde Key Value Areas. Key Value Areas kunnen gezien worden als perspectieven op waarde en de mogelijkheid van de organisatie om waarde te leveren.

Conclusie

Experimenteren is een belangrijk onderdeel van Scrum. De inzichten verkregen uit experimenteren helpen om bij te sturen in de juiste richting en geeft inzicht in de mogelijkheden. Producten of diensten opleveren zonder enige vorm van validatie bij klanten en eindgebruikers is een risico welke het slagen van de product of dienst onnodig in gevaar brengt. Investeren in tijd zodat Scrum Teams hun aannames kunnen valideren op basis van kennis over de belangen van echte klanten en eindgebruikers laat zien welke oplossing de juiste is.

Ben je benieuwd hoe testen in jouw Scrum Team geïmplementeerd of geoptimaliseerd kan worden? Neem dan contact op om een afspraak te plannen!